In English

Varžybų kalendorius

Šaulių f o r u m a s

Mus galite rasti ir ČIA:

GUNCARE

European Shooting Confederation

International Shooting Sport Federation

Shooting.by

LŠSS etikos ir drausmės kodeksas

ATSISIŲSTI

TURINYS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
II. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS
III. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS
IV. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI
V. SANKCIJOS
VI. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS
VII. DRAUSMINIAI ORGANAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos šaudymo sporto sąjungos (toliau vadinama - LŠSS) etikos ir drausmės kodekso paskirtis - nustatyti sportininkų, trenerių ir teisėjų elgesio vertybinius principus, elgesio nuostatas, nustatyti taisykles, kuriomis siekiama, kad LŠSS organizuojamuose čempionatuose, varžybose ir pratybose būtų laikomasi garbingo varžymosi principų bei užtikrinama tinkama drausmė.
2. LŠSS etikos ir drausmės kodeksas parengtas vadovaujantis: Tarptautinės šaudymo sporto federacijos (ISSF) taisyklėmis, LŠSS įstatais, LŠSS varžybų ir kitų renginių organizavimo saugumo taisyklėmis, Tarptautinio olimpinio komiteto (TOK) Etikos kodeksu ir kt.

II. ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS

3. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šie fiziniai ir juridiniai asmenys:
3.1. LŠSS, LŠSS administracija ir kiti darbuotojai;
3.2. LŠSS valdymo organų nariai;
3.3. Nariai, jų darbuotojai ir sportininkai;
3.4. Sporto mokyklos, sporto centrai, jų darbuotojai ir sportininkai;
3.5. Kiti sportininkai ir jų atstovai;
3.6. Kiti oficialūs asmenys (lektorius, gydytojas ir kt.);
3.7. Oficialūs varžybų asmenys (teisėjas, sekretorius, ginklininkas ir kt.);
3.8. Žiūrovai ir kiti asmenys, kurie, ar kurių veiksmai, tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su Varžybomis ir/ar Dalyviais.
4. Etikos ir drausmės kodeksas taikomas ir jo privalo laikytis šiuose renginiuose ir/ar varžybose, įskaitant laikotarpį Iki varžybų ir Po varžybų:
4.1. LŠSS organizuojamose ir/ar vykdomose Varžybose ir/ar Čempionatuose;
4.2. LŠSS juridinių narių organizuojamose ir/ar vykdomose Varžybose ir/ar Čempionatuose;
4.3. ISSF ir/ar ESC organizuojamose ir/ar vykdomose Varžybose ir/ar Čempionatuose;
4.4. Kitų šalių Varžybose ir/ar Čempionatuose;
4.5. Kituose šaudymo sporto varžybose;
4.6. Šaudymo treniruotėse, stovyklose, seminaruose, kursuose ir kt.
5. Už tą patį pažeidimą gali būti taikomos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui. Juridiniam asmeniui gal būti taikomos sankcijos už Sportininko ir/arba Oficialaus asmens veiksmais padarytus pažeidimus.

III. BENDROSIOS ETIKOS NORMOS

6. LŠSS bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, atsako už Lietuvos šaudymo sporto plėtotę bei Lietuvos šaudymo sporto reputaciją tiek Lietuvoje, tiek ir už Lietuvos ribų.
7. Privaloma vengti teisės pažeidimų, darančių žalą tiek šaudymo sportui, tiek pažeidžiančių kitų asmenų teises bei teisėtus interesus.
8. LŠSS bei asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 3 punkte, privalo:
8.1 Užtikrinti veiklos atvirumą ir skaidrumą.
8.2 Sprendimus priimti remiantis objektyviais kriterijais.
8.3 Gerbti sutartinius įsipareigojimus.
8.4 Vengti, veiksmų/kalbų, kurie galėtų suteršti šaudymo sportą arba pakenkti šaudymo sporto įvaizdžiui bet kokiame lygmenyje.
8.5 Užtikrinti asmens duomenų ir teisių apsaugą, bei asmens teisę į privatumą (išskyrus tai, kas yra reikalinga organizacijos funkcionavimui užtikrinti).

IV. DRAUSMĖS PAŽEIDIMAI

9. Drausmės pažeidimais Varžybų metu laikoma LŠSS įstatų, šių Etikos ir drausmės kodekso nurodytų pažeidimų, kitų LŠSS patvirtintų dokumentų, taisyklių, sutarčių ar reikalavimų pažeidimus, oficialių varžybų nuostatų pažeidimai.
10. Nesportiškas ir netinkamas elgesys yra draudžiamas. Nesportišku ir netinkamu elgesiu laikomas elgesys Varžybų metu, Renginių metu ar bet kuriuo kitu laiku ir bet kurioje kitoje vietoje:
10. 1. Dalyvių elgesys, susijęs su asmens diskriminacija dėl kilmės, rasės, tautybės, religijos, kalbos, lyties, seksualinės orientacijos ar dėl kitų, su asmeniu susijusių aplinkybių, asmeninių savybių;
10. 2. Sportininkų dopingo ir/ar psichotropinių, narkotinių medžiagų, jeigu jos nepaskirtos gydymo tikslais, vartojimas;
10. 3. Sportininkų, Oficialių Varžybų asmenų alkoholinių gėrimų vartojimas ir/ar buvimas apsvaigus nuo alkoholio Renginio, Varžybų vykdymo teritorijoje ir/ar per varžybas, išskyrus atvejus, kai Sportininkas, Oficialus Varžybų asmuo yra Renginio, Varžybų žiūrovas;
10. 4. neapykantos ir/ar smurto (psichologinio, fizinio) kurstymas, chuliganiški ar agresyvūs veiksmai, necenzūrinių, įžeidžiančių ar grasinančių žodžių ir/ar gestų ir/ar veiksmų naudojimas;
10. 5. bet koks psichologinio smurto panaudojimas;
10. 6. bet koks fizinės prievartos (jėgos) panaudojimas, išskyrus atvejus, kai tokiais veiksmais siekiama užkirsti kelią neteisėtiems veiksmams, apsaugoti save ar kitus asmenis;
10. 7. tiesioginis ar netiesioginis ėmimas, prašymas, reikalavimas, siūlymas, teikimas, sutikimas teikti ar sutikimas priimti bet kokios formos atlygį, kuris galėtų būti vertinamas kaip priemonė paveikti Varžybų rezultatus ar eigą ir/ar bet kokie kiti veiksmai, kuriais, pažeidžiant sporto etiką, siekiama paveikti Varžybų rezultatus ar eigą;
10. 8. kito Dalyvio tiesioginis ar netiesioginis kaltinimas šališkumu, ar abejojimas jo sąžiningumu viešuose pasisakymuose, nesant tam pakankamai pagrįstų objektyvių įrodymų;
10. 9. kitų Dalyvių įžeidimas viešuose pasisakymuose;
10. 10. nevykdymas ISSF, ESC, LŠSS organų ir/ar administracijos sprendimų ar reikalavimų, jei šie tiesiogiai yra susiję su Dalyviu;
10. 11. nevykdymas, atsisakymas vykdyti LŠSS įstatų ar kitų dokumentų, oficialiai patvirtintų Varžybų nuostatų, ISSF, ESC ar kitų tarptautinių sporto organizacijų patvirtintų taisyklių, reglamentų, instrukcijų nuostatas;
10. 12. bet kokie veiksmai, kuriais daroma žala kito Dalyvio įvaizdžiui ar reputacijai;
10. 13. rengimasis ar pasikėsinimas atlikti bet kurį iš aukščiau nurodytų veiksmų.

V. SANKCIJOS

11. Drausminės sankcijos gali būti taikomos ir joms paklusti privalo visi juridiniai ir fiziniai asmenys, nurodyti Etikos ir drausmės kodekso 4 punkte. Dalyviams fiziniams ir juridiniams asmenims gali būti taikomos šios sankcijos:
11. 1. įspėjimas;
11. 2. diskvalifikacija;
11. 3. apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas;
11. 4. draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje, su šaudymu susijusioje, veikloje.
12. Įspėjimas - raštiškas priminimas apie atitinkamų taisyklių esmę, įsipareigojimą jų laikytis, įspėjant apie galimą griežtesnių sankcijų taikymą, tuo atveju, jei vėl būtų padarytas pažeidimas.
13. Diskvalifikacija - draudimas dalyvauti konkrečiose ar visose Varžybose.
14. Apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimas.
Dalyvis, kuriam taikoma apdovanojimų (prizų, titulų, premijų ir pan.) atėmimo sankcija, privalo grąžinti visus atitinkamame sprendime nurodytus apdovanojimus, įskaitant gautas pinigines lėšas ir daiktus, turinčius simbolinę reikšmę (medalius, prizus ir pan.) per terminą ir tokiomis sąlygomis, kurias kiekvienu atveju nustato atitinkamas, tokią sankciją skyręs, Drausminis organas.
15. Draudimas dalyvauti tam tikroje ar bet kokioje su šaudymo sportu susijusioje veikloje - draudimas tam tikram fiziniam asmeniui vykdyti tam tikrą ar bet kokią, su šaudymo sportu susijusią veiklą (administracinę, sportinę, techninę ar bet kokią kitokią), esančią LŠSS kompetencijos ribose ir veiklos teritorijoje.
16. Atsakomybė už dopingo preparatų vartojimą ir/arba dopingo kontrolės procedūrų pažeidimus:
1) Visi sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo. Žaidėjams draudžiama vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus .
2) Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo kontrolės procedūrų pažeidimų skiria ISSF (sankcijos taikomos visiems renginiams, nurodytiems 4 punkte).

VI. BENDROSIOS SANKCIJŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

17. Pagrindiniai sankcijų taikymo principai.
1) Už Drausmės pažeidimus Dalyviams gali būti skiriama bet kuri Etikos ir drausmės kodekse numatyta sankcija, jei Etikos ir drausmės kodeksas atskirai nenumato atsakomybės už konkretų pažeidimą.
2) Sankcijos taikomos nepriklausomai nuo pažeidimą padariusio subjekto kaltės formos (tyčia ar neatsargumo).
3) Už tą patį pažeidimą Dalyvis gali būti baudžiamas tik vieną kartą, tačiau už tą patį pažeidimą gali būti skiriama daugiau nei viena sankcija, taip pat už tą patį pažeidimą gali būti skiriamos sankcijos ir Dalyviui fiziniam asmeniui, ir Dalyviui juridiniam asmeniui.
4) Tuo atveju, jei Drausmės pažeidimu padaromi nuostoliai tretiesiems asmenims, jie nustatomi ir atlyginami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Pagrindinės sankcijų taikymo taisyklės.
1) Kiekvienu atveju sankciją parenka ir jos dydį bei mastą nustato Drausminiai organai.
2) Drausminiai organai sankcijos su terminu skyrimo atvejais privalo nustatyti aiškų sankcijos terminą, t.y. nurodyti termino pirmą ir paskutinę dieną.
3) Taikant sankcijas turi būti atsižvelgiama į padaryto pažeidimo pobūdį, kaltės laipsnį bei visas kitas svarbias aplinkybes.

VII. DRAUSMINIAI ORGANAI

19. Drausminiai organai.
20. Drausminiai organai - Prezidentas ir/ar jo įgaliotas asmuo, Oficialių varžybų vyr. teisėjas ir jo paskirti teisėjai ir/ar kiti oficialūs asmenys, atitinkamai komiteto nariai. Išskirtiniais atvejais drausminį organą sudaro valdybos nariai ir/ar kiti oficialūs asmenys.LŠSS Drausminiai organai Drausmės pažeidimo bylas nagrinėja posėdžiuose.
1) Posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Drausminio organo narių. LŠSS valdybos, komiteto narių ir/ar oficialių varžybų asmenų.
2) Sprendimai priimami posėdyje paprasta, posėdyje dalyvaujančių narių, balsų dauguma.
21. Drausminiai organai Drausminius pažeidimus sprendžia vadovaudamiesi LŠSS įstatais, šiuo Etikos ir drausmės kodeksu, ISSF, ESC dokumentais, varžybų nuostatais, Lietuvos Respublikos teisės aktais, kitais teisės aktais, susijusiais su šaudymo sportu ir/ar sportu. Tais atvejais, kai kilusio klausimo nereglamentuoja šis Etikos ir drausmės kodeksas ir/ar kiti šiame straipsnyje nustatyti teisės aktai, Drausminiai organai vadovaujasi paprotinėmis normomis, o jeigu tokių nėra - Drausminiai organai atitinkamą klausimą sprendžia savo nuožiūra, vadovaudamiesi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais.
22. Drausminiai organai, nagrinėdami Drausmės pažeidimo bylą ir priimdami sprendimus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais.

 

2016-07-28
Liepos 28 d.
Rimo Navicko gimtadienis
Plačiau
2016-07-27
Liepos 27 d.
Lino Bernoto gimtadienis
Plačiau
2016-07-20
Liepos 20 d.
Vidos Ajutytės, Jaroslavo Suchovejaus ir Rasidos Kovalskos gimtadienis
Plačiau
2016-07-19
Liepos 19 d.
Ričardo Tarbūno gimtadienis
Plačiau
2016-07-13
Liepos 13 d.
Virginijos Pabalienės gimtadienis
Plačiau
2016-07-09
Liepos 9 d.
Edvino Kosarevo gimtadienis
Plačiau
Atgal Į viršų Spausdinimo versija
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas