In English

Varžybų kalendorius

Šaulių f o r u m a s

Mus galite rasti ir ČIA:

GUNCARE

European Shooting Confederation

International Shooting Sport Federation

Shooting.by

Saugumo taisyklės

LIETUVOS ŠAUDYMO SPORTO SĄJUNGOS

VARŽYBŲ IR KITŲ RENGINIŲ ORGANIZAVIMO SAUGUMO TAISYKLĖS (atsisiųsti)

•I.                   Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai

 

•1.               LŠSS varžybų ir kitų renginių organizatoriais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:

•1.1.       organizacijos - Lietuvos šaudymo sporto sąjungos narės;

•1.2.       įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos kitos organizacijos;

•1.3.       kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

 

•2.           Lietuvos šaudymo / sporto organizacijos, klubai, sportininkų ugdymo centrai gali organizuoti įvairius renginius: šaudymo sporto varžybas, šaudymo sporto pratybas (treniruotes), šaudymo sporto stovyklas, tarptautines varžybas, seminarus, konferencijas ir kt.

 

•3.           LŠSS varžybų ir kitų renginių organizavimo bei organizatorių veikla grindžiama šiais principais:

•3.1.   žiūrovų ir šaudymo sporto renginių dalyvių saugumo;

•3.2.   kilnaus elgesio - moralinės savybės, apibūdinančios taurių motyvų padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;

•3.3.  nešališkumo - užtikrinti, kad rezultatai nebūtų iš anksto aiškūs, ir išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ir komandų;

•3.4.  tęstinumo - šaudymo sporto organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentingiems sportui asmenims nepertraukiamai užsiimti sporto veikla.

 

•II.                LŠSS varžybų ir kitų renginių laikas

 

•4.           LŠSS varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai - iki 22 val.).

•5.           Renginių laikas gali būti pratęstas tik gavus atitinkamų valstybinių institucijų leidimus.

 

•III.             Renginių vieta

 

•6.           LŠSS varžybos ir kiti renginiai gali būti vykdomi sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.

•7.           Sporto įrangą ar statinius, neatitinkančius saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams.

•8.           Už žalą, padarytą šaudymo sporto pratybų ar varžybų dalyviams, šaudymo sporto mėgėjams ar žiūrovams tokių pratybų ar varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto statinių savininkas ar teisėtas valdytojas.

•9.           LŠSS varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tose sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.) ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą:

•9.1.   Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo atvirose vietose ar teritorijose (renginio metu - jei reikia).

•9.2.   Potencialiai pavojingus arba sunkiai prognozuojamus renginius - vietose, kurias įmanoma tinkamai apriboti bei kontroliuoti.

 

•IV.              Reikalavimai LŠSS varžybų ir kitų renginių organizatoriams

 

•10.       Lietuvos šaudymo sporto sąjunga gali pavesti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygos šaudymo sporto varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms šaudymo sporto organizacijoms, atitinkančioms Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus ir Tarptautinės šaudymo sporto federacijos nustatytus reikalavimus.

 

•11.       Visų lygių šaudymo sporto varžybos ar renginiai vykdomi pagal varžybų nuostatus. Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.

 

•12.       Varžybų ar renginio nuostatus rengia ir už jų vykdymą atsako varžybų ar renginio organizatorius.

 

•13.       Šaudymo sporto varžybų ar renginių organizatoriai atsako už šaulių, sporto specialistų, šaudymo sporto mėgėjų ir žiūrovų saugumą šaudymo sporto varžybų ar renginių metu.

 

•14.       Per varžybas ar renginį šaudymo sporto mėgėjams ir žiūrovams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu šaudymo sporto mėgėjai nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių, organizatorius už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.

 

•15.       LŠSS varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

•15.1.    savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją;

•15.2.   rengiant sudėtingus ar potencialiai pavojingus renginius - suderinti su policija saugumo užtikrinimo planą, numatantį būdus ir priemones bei suderintus organizatorių ir policijos veiksmus;

•15.3.   komerciniams mokamiems renginiams - visais atvejais sudaryti sutartis su saugos tarnybomis arba policija dėl viešosios tvarkos palaikymo ir renginio saugumo užtikrinimo;

•15.4.   Atsakomybė už incidentus, susijusius su žiūrovų elgesiu, prevencinių apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio organizatoriui, kuriam taikomos drausminės sankcijos.

 

•15.5.   Tvarka LŠSS varžybų ir kitų renginių metu:

•15.5.1.  Treniruotės vykdomos tik dalyvaujant treneriui.

•15.5.2.  Treneris supažindina visus sportininkus su saugos taisyklėmis. Po supažindinimo sportininkai pasirašo saugos žurnale.

•15.5.3.  Ugnies linijoje šaudymo metu leidžiama būti tik šaudymo treneriui / teisėjams ir šauliams.

•15.5.4.  Visų rūšių šaunamieji ginklai, įnešami į ugnies liniją, išnešami iš jos, turi būti neužtaisyti ir dėkle, rankinėje ar kituose jiems pritaikytuose daiktuose. Šaunamieji ginklai, kurių konstrukcija leidžia juos perlenkti ir iš taip perlenkto ginklo iššauti neįmanoma, gali būti įnešami (išnešami) neįdėti į dėklą, rankinę ar kitą jam pritaikytą daiktą, tačiau jie turi būti perlenkti. Išsiimti ginklus iš dėklo, rankinės ar kito jam pritaikyto daikto, užtaisyti ir pasirengti šaudyti galima tik ugnies linijoje, o trumpuosius šaunamuosius ginklus - tik po komandos „pasiruošti". Šaudymui į skrendančius taikinius skirti ginklai užtaisomi, pertaisomi tik šaudymui skirtose vietose (ugnies linijoje), tuo metu ginklų vamzdžiai nukreipiami į ugnies zoną.

•15.5.5.  Ginklą leidžiama užtaisyti tik ugnies linijoje ir tik po trenerio / teisėjo komandos „užtaisyti".

•15.5.6.  Tarpuose tarp šūvių asmuo gali padėti ginklą (paleisti jį iš rankų) tik nukreipęs vamzdį į taikinių pusę (ilgieji šaunamieji ginklai gali būti sustatyti į piramidę) ir tik po to, kai išimti šoviniai ar dėtuvė. Revolveris padedamas tik atlenkus į šoną būgnelį arba perlaužtas.

•15.5.7.  Ginklas iš ugnies linijos gali būti išneštas tik leidus šaudymo treneriui / teisėjui.

•15.5.8.  Jeigu įvyksta nelaimingas atsitikimas, susidaro pavojinga situacija, ugnies zonoje atsiranda žmogus, gyvūnas ar transporto priemonė, šaudymo treneris / teisėjas privalo nedelsdamas duoti komandą nutraukti šaudymą.

•15.5.9.        Po to, kai buvo duota komanda nutraukti šaudymą arba iššovęs paskutinį šūvį sportininkas turi nedelsdamas išimti dėtuvę iš ginklo, šovinius iš vamzdžio (iš revolverio būgnelio) ir, nepalikęs savo pozicijos, parodyti šaudymo treneriui / teisėjui ginklą su atitraukta spyna, kad šaudymo treneris / teisėjas galėtų įsitikinti, jog ginklas neužtaisytas. Prie taikinių einama ginklą palikus ugnies linijoje arba jį įsidėjus į dėklą. Ginklus palikus ugnie linijoje jų vamzdžiai nukreipiami į taikinių pusę.

•15.5.10.    Ginklai valomi tik tam skirtose vietose.

•15.5.11.    Prieš kiekvienas varžybas sportininkai turi pasirašyti, kad yra susipažinę su saugos taisyklėmis ir pasižada jų laikytis.


•15.6.                                  Tiruose ir šaudyklose draudžiama:

•15.6.1.  išduoti netvarkingus ginklus, šaudyti iš netvarkingų ginklų;

•15.6.2.  taikytis į taikinius ar kitus daiktus nesant ugnies linijoje;

•15.6.3.  šaudyti arba užtaisyti ginklą ugnies linijoje be šaudymo trenerio / teisėjo leidimo (komandos);

•15.6.4.  ugnies linijoje atsukti ginklą į žiūrovus;

•15.6.5.  liesti ginklą, kada ugnies zonoje yra žmonės ar gyvūnai;

•15.6.6.  be priežiūros palikti užtaisytą ginklą;

•15.6.7.  liesti svetimą ginklą be savininko sutikimo;

•15.6.8.  šaudyti į kitų šaulių taikinius;

•15.6.9.        išnešti užtaisytą ginklą už ugnies linijos ribų;

•15.6.10.    šaudyti į kitus daiktus, išskyrus taikinius;

•15.6.11.    naudoti ginklą ne pagal paskirtį;

•15.6.12.    leisti šaudyti iš automatinio šaunamojo ginklo asmenims, neturintiems dokumento, patvirtinančio teisę laikyti ar nešiotis tokios rūšies šaunamąjį ginklą.

•15.7.     Nutraukus šaudymą (dėl bet kurių priežasčių) visų asmenų turimi ginklai turi būti neužtaisyti. Juos užtaisyti galima tik gavus šaudymo trenerio / teisėjo leidimą (komandą).

•15.8.     Sportininkai, kurie nesilaiko šių reikalavimų, pašalinami iš šaudyklos.

 

•16.       Tire ir šaudykloje šaudymo vadovas atsako, kad tiksliai būtų laikomasi nustatytų reikalavimų. Jų nurodymus privalo vykdyti visi šaudantys asmenys, taip pat visi tirą ar šaudyklą aptarnaujantys asmenys.

•17.       Šaudymo treneris / teisėjas privalo:

•17.1.      prieš pradedant šaudymą:

•17.1.1.  patikrinti taikinių bei kitų su šaudymu susijusių įrenginių tinkamumą naudoti ir jų patikimumą šaudant;

•17.1.2.  paskirti už tvarką ugnies linijoje atsakingus asmenis (instruktorius) ir instruktuoti juos (jei tai reikalinga), kokias taikyti papildomas priemones šaudymo saugumui užtikrinti;

•17.1.3.  suskirstyti pamainomis norinčius šaudyti asmenis ir nurodyti jiems laukimo vietą;

•17.2.      šaudymo metu:

•17.2.1.  vadovauti šaudymui ir tvarkyti šaudymo rezultatų apskaitą ar organizuoti jos tvarkymą;

•17.2.2.  duoti komandas „užtaisyti", „ugnis", „patikrinti ginklus";

•17.2.3.  stebėti, kad ugnies linijoje be šaudančių sportininkų nebūtų pašalinių;

•17.2.4.  tikrinti kiekvienos baigusios šaudyti pamainos sportininkų ginklus, kad jie nebūtų užtaisyti;

•17.2.5.  kam nors pažeidus šaudymo ar saugos taisykles arba ugnies zonoje atsiradus žmonėms ar gyvūnams, duoti komandą nutraukti šaudymą;

•17.3.      baigus šaudyti:

•17.3.1.  patikrinti kiekvieną ginklą, kad jis būtų neužtaisytas ir vamzdyje nebūtų likusių šaudmenų;

•17.3.2.  kontroliuoti, kad į ginklų saugyklą būtų grąžinti išnuomoti ginklai ir nepanaudoti šaudmenys.

 

•18.       LŠSS varžybų ir kitų renginių organizatoriai turi palaikyti švarą ir tvarką:

•18.1.    nedideliems renginiams ar varžyboms - įsipareigoti palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

•18.2.    dideliems renginiams ar varžyboms - sudaryti sutartis dėl švaros palaikymo ir teritorijos sutvarkymo su specialiomis, tokia veikla užsiimančiomis įmonėmis, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip.

 

•V.                 Reikalavimai šaudymo sporto varžybų dalyvių sveikatos saugai ir medicininiam aptarnavimui

 

•19.       Asmenys, lankantys bet kokios formos šaudymo sporto pratybas, dalyvaujantys šaudymo sporto varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą. Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei kiekvienos šaudymo / sporto organizacijos vidaus tvarkos taisyklės.

 

•20.       LŠSS varžybų ir renginių organizatoriai, šaudymo sporto pratybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti pratybose ir/ar varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Šaudymo sporto organizacijos (klubai, lygos), sportininkų ugdymo centrai (klubai, mokyklos) yra tiesiogiai atsakingi už šaulių sveikatos patikrinimo kontrolę.

 

•21.       Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti medicinos kabinetas, turintis visas reikalingas medicinines priemones ir įrangą, būtiną pirmajai pagalbai suteikti.

 

•22.       Visų LŠSS varžybų ir renginių metu sporto bazėje, varžybų ir renginių vykdymo vietoje privalo budėti aptarnaujantis medicinos personalas, kuris galėtų suteikti pirmąją pagalbą.

 

•VI.              Draudimas vartoti dopingą

 

•23.       Šauliai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.

•24.       Šauliams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims - skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.

•25.       Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.

•26.       Bet kokių draudžiamą medžiagų (dopingo preparatų) patekimas į šaulio organizmą yra paties šaulio atsakomybė.

•27.       Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenims - komandų gydytojams, masažuotojams ir kitam aptarnaujančiam personalui.

•28.       Dopingo kontrolė Lietuvoje vykdoma vadovaujantis tarptautiniais dokumentais, kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.

•29.       Dopingo ir jo metodų kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdo Kūno kultūros ir sporto departamentas arba jo įgaliota institucija.

•30.       Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems šauliams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo.

•31.       Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė šaudymo sporto federacija (ISSF).

•32.       Kasmet atnaujinamų draudžiamųjų medžiagų (dopingo preparatų) sąrašas pateikiamas Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje: http://www.wada-ama.org/.

 

•VII.           Baigiamosios nuostatos

 

•33.       Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

 

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos prezidentas                                                                                 Paulius Rakštys

2016-07-28
Liepos 28 d.
Rimo Navicko gimtadienis
Plačiau
2016-07-27
Liepos 27 d.
Lino Bernoto gimtadienis
Plačiau
2016-07-20
Liepos 20 d.
Vidos Ajutytės, Jaroslavo Suchovejaus ir Rasidos Kovalskos gimtadienis
Plačiau
2016-07-19
Liepos 19 d.
Ričardo Tarbūno gimtadienis
Plačiau
2016-07-13
Liepos 13 d.
Virginijos Pabalienės gimtadienis
Plačiau
2016-07-09
Liepos 9 d.
Edvino Kosarevo gimtadienis
Plačiau
Atgal Į viršų Spausdinimo versija
Sprendimas: UAB Interneto svetainiu dizainas